Previous Next

Безжичен систем за воспоставување на командна врска помеѓу резервоар и пумпна станица - ПРОАКВА Струга

Изведба, тестирање и пуштање во работа на систем за воспоставување на командна врска за безжично управување помеѓу резервоар и пумпна станица Рача. Замена на дефектен контролер (PLC) за управување со 4 филтри за вода со капацитет 0-375m³/h во пумпна станица Метропол.