Previous Next

Систем за автоматска контрола на вклучување на електромотори од ладилници - АСТРА Свети Николе

Систем за автоматска контрола на вклучување на електромотори од ладилници, се со цел намалување на струен удар при вклучување на електромоторите а со тоа и намалување на трошоците за електрична енергија. Системот е реализиран со ХАС контролер UC-24U6O6RS4W произведен од ХАС Инженеринг.