Previous Next

SCADA за противпожарен систем - OKTA Скопје

Проектирање и изведба на SCADA систем за управување и мониторинг на систем за гасење на пожар со пена. Системот е изведен со два OMRON-ови PLC контролери со вкупно 64DI и 64DO преку кои се управуваат и следат вкупно 60 вентили и две пумпи. SCADA системот е изработен во Wonderware InTouch.