Previous Next

Aвтоматизација на паркинг со контрола на пристап – ТИТАН Цементарница Скопје

 Проектирање и изведба на систем за контрола на пристап, составен од:

- WC-12D4O3O71R-S1 Контролер за контрола на пристап за читач на безконтактни картици од сопствена производна програма на ХАС Инженеринг

- SW-HS-comETH Софтверски модул за дистрибуирано поврзување / комуникација помеѓу систем за контрола на пристап и SQL база на податоци развиен од ХАС Инженеринг. Софверот содржи и модул за изготвување на хронолошки извештај за настаните.

- конвертори за сериска комуникација и читачи на безконтактни картици