Previous Next

Систем за детекција и дојава на пожар - СИЗ Македонија Сообраќај - МОТО АМЕРИТ Скопје

Системот за детекција и дојава на пожар е реализиран со:

  • Интерактивна адресабилна централа за детекција и дојава на пожар.
  • 37 аналогно адресабилни димно-оптички детектори.
  • 15 аналогно адресабилни комбинирани димно-оптички и термодиференцијални детектори.
  • 6 адресабилни рачни јавувачи на пожар.
  • 1 адресабилен влезно-излезен модул.
  • 4 адресабилни внатрешни ПП сирени со трепкачко светло.
  • 1 надворешна ПП сирена.
  • 3 конвенционални детектори на "CO" (јаглерод моноксид).
  • 3 LPG детектори.